SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Lấp Vò 1
Học kỳ 1, năm học 2012-2013
TKB có tác dụng từ: 20/08/2012


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Tùng Toan 12A1(4), 12A6(4), 8
Sinh hoat 12A7(1), 1
Toan 12A2(4), 12A7(4), 10A3(4), 12
Chao co 12A7(1), 1
Toan 12A8(4), 10A2(4), 10A4(4), 12
Thọ Sinh hoat 11A3(1), 1
Thọ Toan 11A3(4), 11A8(4), 10CB(4), 12
Thọ Chao co 11A3(1), 1
Tấn Sinh hoat 10A5(1), 1
Tấn Toan 11CB2(4), 10A5(4), 8
Tấn Chao co 10A5(1), 1
Trí Sinh hoat 12CB2(1), 1
Trí Toan 12CB2(4), 11A4(4), 8
Trí Chao co 12CB2(1), 1
Điền Sinh hoat 11A2(1), 1
Điền Toan 12CB1(4), 11A2(4), 11A6(4), 12
Điền Chao co 11A2(1), 1
H.Trung Sinh hoat 11CB1(1), 1
H.Trung Toan 11CB1(4), 10A8(4), 8
H.Trung Chao co 11CB1(1), 1
L.Minh Sinh hoat 10A1(1), 1
L.Minh Toan 11A7(4), 10A1(4), 10A7(4), 12
L.Minh Chao co 10A1(1), 1
Hữu Sinh hoat 12A5(1), 1
Hữu Toan 12A5(4), 11A1(4), 11A9(4), 12
Hữu Chao co 12A5(1), 1
Truyền Toan 12A4(4), 10A6(4), 10A9(4), 12
Hoa Toan 11A5(4), 10A10(4), 8
Hoàng Toan 12CB3(4), 4
Phan Tin hoc 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12CB1(2), 10A1(2), 14
Thu Tin hoc 11A9(1), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A9(2), 10A10(2), 10CB(2), 13
K.Hà Tin hoc 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11CB1(1), 11CB2(1), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 14
N.Giang Tin hoc 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12CB2(2), 12CB3(2), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 14
P.Sáu Toan 12A3(4), 4
S.Dũng Vat ly 12A6(3), 12A8(3), 11A1(2), 11A2(2), 10
V.Hương KTCN 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12CB1(1), 12CB2(1), 12CB3(1), 11
K.Trang Sinh hoat 10A4(1), 1
K.Trang Vat ly 12A2(3), 12A5(3), 12CB3(3), 10A4(2), 11
K.Trang Chao co 10A4(1), 1
X.Mai Sinh hoat 10A8(1), 1
X.Mai Vat ly 11A3(2), 11A5(2), 10A1(2), 10A8(2), 8
X.Mai Chao co 10A8(1), 1
L.Hương Sinh hoat 10A3(1), 1
L.Hương Vat ly 11A7(2), 11A9(2), 10A2(2), 10A3(2), 8
L.Hương Chao co 10A3(1), 1
Nhiên KTCN 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 9
Đạt Sinh hoat 12A4(1), 1
Đạt Vat ly 12A3(3), 12A4(3), 10A7(2), 10A9(2), 10
Đạt Chao co 12A4(1), 1
Tèo Vat ly 10CB(2), 2
Tước Vat ly 12A1(3), 12CB2(3), 10A5(2), 10A6(2), 10
Ân Sinh hoat 10A10(1), 1
Ân Vat ly 12A7(3), 12CB1(3), 10A10(2), 8
Ân Chao co 10A10(1), 1
B.Sáu Vat ly 11A4(2), 11A6(2), 11A8(2), 11CB1(2), 11CB2(2), 10
B.Sáu KTCN 11CB1(1), 11CB2(1), 2
T.Giang Sinh hoat 12A6(1), 1
T.Giang Hoa hoc 12A1(3), 12A6(3), 12A8(3), 11A1(2), 11
T.Giang Chao co 12A6(1), 1
Thảo Hoa hoc 12A2(3), 12A4(3), 12A7(3), 10A4(3), 10A9(3), 15
P.Tâm Sinh hoat 11A5(1), 1
P.Tâm Hoa hoc 11A5(2), 11CB1(2), 11CB2(2), 10A2(3), 10A6(3), 10A10(3), 15
P.Tâm Chao co 11A5(1), 1
C.Thanh Hoa hoc 12A3(3), 12A5(3), 12CB2(3), 10A3(3), 10A7(3), 10CB(3), 18
Kiều Hoa hoc 11A3(2), 11A7(2), 11A9(2), 10A1(3), 10A5(3), 10A8(3), 15
Anh Sinh hoat 11A8(1), 1
Anh Hoa hoc 12CB1(3), 12CB3(3), 11A2(2), 11A4(2), 11A6(2), 11A8(2), 14
Anh Chao co 11A8(1), 1
Hạnh KTNN 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 4
Lan Sinh hoat 11A4(1), 1
Lan Sinh vat 11A4(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A7(2), 10A9(2), 12
Lan Chao co 11A4(1), 1
Nhi Sinh hoat 11A1(1), 1
Nhi Sinh vat 12A2(2), 12CB2(2), 11A1(2), 11A2(2), 8
Nhi Chao co 11A1(1), 1
Như Sinh hoat 12CB1(1), 1
Như Sinh vat 12A5(2), 12A6(2), 12CB1(2), 11A8(2), 8
Như Chao co 12CB1(1), 1
Nhiếp KTNN 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10CB(1), 7
Nghĩa Sinh vat 10A1(2), 10A3(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A10(2), 10CB(2), 12
Thủy Sinh vat 12A3(2), 12A4(2), 11CB1(2), 11CB2(2), 8
Sơn Sinh hoat 12A8(1), 1
Sơn Sinh vat 12A1(2), 12A8(2), 11A7(2), 11A9(2), 8
Sơn Chao co 12A8(1), 1
Giàu Sinh hoat 12CB3(1), 1
Giàu Sinh vat 12A7(2), 12CB3(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2), 10
Giàu Chao co 12CB3(1), 1
N.Thanh Sinh hoat 11A6(1), 1
N.Thanh Van hoc 12A5(3), 11A5(4), 11A6(4), 11
N.Thanh Chao co 11A6(1), 1
Ngân Van hoc 12A4(3), 10A1(3), 10A3(3), 9
M.Trung Sinh hoat 12A3(1), 1
M.Trung Van hoc 12A3(3), 12A8(3), 6
M.Trung Chao co 12A3(1), 1
Yến Sinh hoat 10A7(1), 1
Yến Van hoc 11CB2(4), 10A7(3), 7
Yến Chao co 10A7(1), 1
V.Kiều Sinh hoat 10CB(1), 1
V.Kiều Van hoc 12CB3(3), 10A8(3), 10CB(3), 9
V.Kiều Chao co 10CB(1), 1
KHoàng Van hoc 12A6(3), 12CB2(3), 11A1(4), 11A8(4), 14
Hồ Van hoc 12A2(3), 12CB1(3), 10A10(3), 9
Khải Van hoc 11A9(4), 11CB1(4), 10A6(3), 11
San Van hoc 12A1(3), 12A7(3), 10A5(3), 9
Lài Van hoc 11A3(4), 11A7(4), 10A4(3), 11
Thường Van hoc 11A2(4), 10A9(3), 7
T.Trang Sinh hoat 10A2(1), 1
T.Trang Van hoc 11A4(4), 10A2(3), 7
T.Trang Chao co 10A2(1), 1
Lực GDCD 12A7(1), 12A8(1), 12CB3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A10(1), 10CB(1), 8
Phụng Sinh hoat 10A9(1), 1
Phụng GDCD 12A1(1), 12A2(1), 12CB1(1), 12CB2(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 7
Phụng Chao co 10A9(1), 1
V.Thanh GDCD 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 9
Dung GDCD 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11CB1(1), 11CB2(1), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 9
T.Hùng Ngoai ngu 12A3(3), 12CB2(3), 10A1(3), 10A4(3), 12
Đôi Sinh hoat 11CB2(1), 1
Đôi Ngoai ngu 12A2(3), 12CB1(3), 11A5(3), 11CB2(3), 12
Đôi Chao co 11CB2(1), 1
Mai Ngoai ngu 12A5(3), 12CB3(3), 10A7(3), 9
Khánh Sinh hoat 10A6(1), 1
Khánh Ngoai ngu 12A4(3), 10A6(3), 10A9(3), 10CB(3), 12
Khánh Chao co 10A6(1), 1
Vy Sinh hoat 12A1(1), 1
Vy Ngoai ngu 12A1(3), 12A6(3), 11A6(3), 11A7(3), 12
Vy Chao co 12A1(1), 1
Tiên Ngoai ngu 11A2(3), 11CB1(3), 10A2(3), 10A3(3), 12
G.Thuỷ Ngoai ngu 11A4(3), 10A5(3), 10A10(3), 9
Việt Ngoai ngu 11A3(3), 11A8(3), 10A8(3), 9
Huy Sinh hoat 11A9(1), 1
Huy Ngoai ngu 12A7(3), 12A8(3), 11A1(3), 11A9(3), 12
Huy Chao co 11A9(1), 1
Công Dia ly 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12CB3(1), 10A1(2), 10A2(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 14
Q.Tuấn Dia ly 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12CB1(1), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10
Dàng Dia ly 11A6(1), 11A8(1), 11A9(1), 11CB1(1), 11CB2(1), 10A3(2), 10A10(2), 10CB(2), 11
D.Em Sinh hoat 11A7(1), 1
D.Em Dia ly 12A7(1), 12A8(1), 12CB2(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A7(1), 9
D.Em Chao co 11A7(1), 1
Phượng Lich su 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 5
L.Tuấn Lich su 12A7(2), 12A8(2), 12CB1(2), 12CB2(2), 11CB1(1), 11CB2(1), 10
Loan Lich su 12A1(2), 12A3(2), 12A5(2), 12CB3(2), 11A7(1), 9
L.Em Lich su 11A6(1), 11A8(1), 11A9(1), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 11
Trinh Sinh hoat 12A2(1), 1
Trinh Lich su 12A2(2), 12A4(2), 12A6(2), 10A9(1), 10A10(1), 10CB(1), 9
Trinh Chao co 12A2(1), 1

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net